OVER DE SDE+

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een exploitatiesubsidie die de Rijksoverheid beschikbaar stelt. Aanvragers krijgen een bepaald bedrag aan subsidie voor iedere kWh groene energie die zij opwekken. Hoe hoog het subsidiebedrag precies is, hangt af van de aanvrager zelf. De SDE+ wordt namelijk aangevraagd voor een zogenaamd basisbedrag, dat weergeeft tegen welke prijs de aanvrager groene energie kan opwekken. De subsidie bestaat uit het verschil tussen dit basisbedrag en het correctiebedrag, dat de prijs van grijze energie reflecteert (zie onderstaand figuur). Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.

De hoogte van het correctiebedrag hangt af van het feit of de stroom direct op locatie gebruikt wordt of dat de stroom wordt teruggeleverd aan het net. Bij teruglevering aan het net is het correctiebedrag lager en dus de netto subsidie het hoogst. Hierbij wordt echter niet bespaard op de stroomlasten (levering, energiebelasting en transportkosten). 

Er is een voorjaarsronde en najaarsronde om SDE+ aan te vragen. Ondernemers kunnen zelf de SDE+ aanvragen of een intermediair hiervoor machtigen. Via Zon op Bodegraven-Reeuwijk kan Greenspread voor uw onderneming een quickscan of haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en op basis daarvan de SDE+-subsidie aanvragen als intermediair.

WAAROM MOET IK NU SDE+ AANVRAGEN?

De afgelopen jaren is het maximaal aan te vragen basisbedrag voor zon-PV gedaald (zie onderstaande figuur, met het basisbedrag op de Y-as). Naar verwachting zal deze trend de komende jaren doorzetten. Daarmee zal de SDE+-subsidie steeds lager worden. Vanaf 2020 zal de SDE++-subsidie de SDE+-subsidie vervangen, waarbij veel andere technieken in aanmerking komen zoals waterstof. Hierdoor zal het basisbedrag voor zon-PV nog verder omlaag gaan. Vanuit een financiële overweging is het dan ook handig om zo snel mogelijk gebruik te maken van de SDE+-subsidie!